Üyelik Koşulları

ARI YAYINCILIK TİC. LTD. ŞTİ. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Aşağıda şartlarını okuyacağınız bu sözleşme www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinin (Bundan böyle kısaca "arikitabevi.com" olarak anılacaktır.) üyeleri arasında akdedilmiş olup, üyelerine hangi şartlarda hizmet vereceğini belirler. arikitabevi.com kullanıcı ve/veya üyelerine ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesi üzerinden sağlanmaktadır. arikitabevi.com'ne üye olunması, arikitabevi.com üyelik sözleşmesinin üye arafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir.

Bu üyelik sözleşmesi www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama arikitabevi.com servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: arikitabevi.com'ne kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye" ve "ziyaretçi"leri de içerir.

ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Kullanıcı ve/veya Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

2- Kullanıcı ve/veya Üye, arikitabevi.com tarafından verilen hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının arikitabevi.com üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı ve/veya Üye, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3- Kullanıcı ve/veya Üye, arikitabevi.com tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötüniyetle kullanılmasından da doğrudan kullanıcı ve/veya üye sorumlu olup, arikitabevi.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya ve/veya üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

4- Kullanıcı ve/veya Üye, www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesine üye olurken belirlediği şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal arikitabevi.com'ne bildirmeyi; arikitabevi.com'nin üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5- Kullanıcı ve/veya Üye, www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder. Aksi takdirde arikitabevi.com'nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcı ve/veya üyeye aynen rücu edilecektir.

6- Kullanıcı ve/veya, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

7- Kullanıcı ve/veya Üye, www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile arikitabevi.com tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde arikitabevi.com'nin kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcı ve/veya üyeye aynen rücu edilir.

8- www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinin ismi, logosu, içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı www.arikitabevi.com'a aittir. Kullanıcı ve/veya Üye, www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesini veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden arikitabevi.com'nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9- Kullanıcı ve/veya Üye, arikitabevi.com'nin interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri her türlü içeriklerden arikitabevi.com'nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, arikitabevi.com'nin yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

10- Kullanıcı ve/veya Üye, vereceği bilgilerin doğru olduğunu, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin arikitabevi.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen arikitabevi.com tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar için 'ye aynen rücu edilir.

11- Kullanıcı ve/veya Üye, www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesini sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. arikitabevi.com, kendi takdirine göre, www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

12- Kullanıcı ve/veya Üye, yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, üyeliği iptal edilse bile, üye olduğu süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduğunu kabul ve tahhüt eder.

13- Üye, üyelikten ayrılmaları durumunda arikitabevi.com'dan herhangi bir hak talep edemez.

ARI KİTABEVİ'NİN YETKİLERİ

1- arikitabevi.com her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı arikitabevi.com sorumlu tutulamaz.

2- arikitabevi.com, kayıtlarını eksik giren ve www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinin işbu üyelik sözleşmesi ile sair kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca arikitabevi.com, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

3- arikitabevi.com, www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. arikitabevi.com, kullanıcıların ve üyelerin, www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. arikitabevi.com, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4- arikitabevi.com, kullanıcılardan ve/veya üyelerden gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

5- arikitabevi.com'da reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece arikitabevi.com'ne veya arikitabevi.com'ın yetki verdiği kuruluşlara aittir. Bu reklamların kullanım yetkisi ise sadece arikitabevi.com'ne aittir.

6- arikitabevi.com www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinin birçok yerinden kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. arikitabevi.com, link verdiği, tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir.

7- arikitabevi.com kullanıcı isimlerinin ve e-postalarının ve diğer ilgili bilgilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması yasaktır.

8- www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesine kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri arikitabevi.com ile internet sitesi üzerinden paylaşabilir. arikitabevi.com bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının arikitabevi.com ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri arikitabevi.com sistemden siler.

9- arikitabevi.com teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değil olmayıp, dilediği zaman www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinde yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

10- arikitabevi.com kullanıcı ve/veya üye tarafından beyan edilen her türlü bilgiyi, www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinde ilan edilen Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler ve arikitabevi.com haricindeki sair markalar tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir; ancak Üye bizzat aksini talep etmediği sürece arikitabevi.com www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesi dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşmaz ve Kullanıcı ve/veya üye bilgilerinin arikitabevi.com tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, arikitabevi.com, gerektiğinde kullanıcıya ait IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. Şu kadar ki, arikitabevi.com, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcının ve/veya üyenin kendisinde bulunan IP bilgisi dahil tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

arikitabevi.com kullanıcı ve/veya üye tarafından sağlanan kişisel bilgileri (ad, soyad, e-posta, telefon ve benzeri her türlü bilgiyi) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır.

Siparişlerinizi almak,
Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
Ödemelerinizi gerçekleştirmek,
Siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, Bilgilerinizi güncellemek,
Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,
İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,
3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak,
Yayınlar göndermek,
Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
Yeni içerikler hakkında bilgi vermek,

Bu doğrultuda arikitabevi.com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Şu kadar ki, kullanıcı ve/veya üye tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. arikitabevi.com tarafından iletilen ve/veya iletilecek olan yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusundaki işbu içeriklerdeki ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise www.arikitabevi.com adresinden "arikitabevi.com'dan haftalık duyuru e-postası almak istemiyorsanız tıklayın" linkini tıklayıp listeden çıkabilir. arikitabevi.com bu şekilde gönderim listesinden çıkışını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde www.arikitabevi.com sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile arikitabevi.com ile irtibata geçerek kullanıcı isteklerini iletebilir.

FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

arikitabevi.com ve üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.

arikitabevi.com bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinde ve www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinin içeriğinde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar www.arikitabevi.com alan adlı internet sitesine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Üye arikitabevi.com tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itbaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, arikitabevi.com'nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve arikitabevi.com tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

İHTİLAF

İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

TEBLİGAT ADRESLERİ

Üyenin arikitabevi.com'ne bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.

Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

İşbu sözleşme nedeniyle arikitabevi.com'nin üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın arikitabevi.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

YÜRÜRLÜK

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Kapat